– KOK MEDIA

Hits: 58

%title插图%num

KOK MEDIA

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
– KOK Project
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

%title插图%num

KOK MEDIA

-KOK Token Listed on KuCoin, World’s 5th Largest Cryptocurrency Exchange

-CTO Young Choe Interview – Part 2

-CTO Young Choe Interview – Part 1

-KOK PLAY PAY

-New Content on KOK PLAY

-KOK PLAY Acquisition News Released On Major News Media

-Medium’s Fastest Blockchain Technology

-Future of KOK PLAY

-KOK & The Nine Company MOA (Offline Payment)

-KOK PLAY and Camarata Music

-KOK Lists on Bittrex, North America’s Largest Cryptocurrency Exchange!

-“AniBalloon” signs with KOK.

-KOK Home Training Launch

-KOK, Webtoon contents OPEN!

-KOK Education Contents Open!

-KOK opens movie contents!

-Cute “Fantasy Town” in KOK

-KOK’s full-scale entry into the webtoon business.

-Release the “City tour 2048,’ a game that highly recommend by App Store

-“2048” loved by people around the world,’ finally opens at KOK’

-Jin-Ho Hong’s ‘J88 Poker’, Start KOK Service

-[KOK] Listing on Bithumb Global

-KOK, Listing on Global Exchange, ZBG, and the Vision.

-[KOK]PK MASTER Coming Soon!

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
– KOK Project
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 

%title插图%num

%title插图%num

(KR)플랫폼 미리 체험

1.무료회원가입  / 2.APP 설치 / 3.플랫폼을 미리 체험

카카오톡 1:1 상담하기 ➥˘ 클릭하여 상담 시작하기

➥˘ KOK-PLAY 회원가입。초대코드없이 가입불가。아래 준비한 초대코드를 선택하세요.
TOPWRZMK / ➥˘ 클릭하여 가입 시작하기 / TOPWRZMK

Manual Download

①Korean ②Chinese ③Japanese ④English

˚수익현황공유 (KR)

KOK-PLAY – [KOREAN (KR)]

스테이킹(예치) 총금액 / 월수익율 – 채굴된 KOK는 익일01시 (GMT+9)에 일괄 지급 됩니다.

고객센터 / https://kok-cs.zendesk.com/hc/ko

➥˘ KOK-PLAY 회원가입。초대코드없이 가입불가。아래 준비한 초대코드를 선택하세요.

커뮤니티 / ➥˘ 클릭하여 방문하기 / https://kokcoin.club/

카카오톡 1:1 상담하기 / ➥˘ 클릭하여 상담 시작하기

메뉴얼다운로드 / ➥˘ Korean / ➥˘ Chinese / ➥˘ Japanese / ➥˘ English 

%title插图%num

(CN)提前体验平台

1.免费注册会员 / 2.APP安装 / 3. 提前体验平台

KakaoTalk聊天 ➥˘ 点击开始咨询

➥˘ KOK-PLAY会员注册。/ 没有邀请码,您无法注册。请选择下面准备的邀请代码。

Manual Download

①Korean ②Chinese ③Japanese ④English

˚收益状况分享 (CN)

KOK-PLAY – [CHINESE (CN)]

存款总额/月收益率 / 挖出的 KOK将在第二天1点 (GMT + 9)支付。

服务中心 / https://kok-cs.zendesk.com/hc/zh-cn

➥˘ KOK-PLAY会员注册。/ 没有邀请码,您无法注册。请选择下面准备的邀请代码。

KOK (APP) Platform / 下载 ➥˘ 点击下载  https://apps.kok-play.xyz

社区 / ➥˘ 点击访问  https://kokcoin.club/

KakaoTalk聊天 / ➥˘ 点击开始咨询

微信添加咨询 / 微信号 : kokplay888

下载教程 – (设置 Android & iOS / 加入会员 / 充币 / 提币 / 换钱 / 存入挖矿)

%title插图%num

(JP)プラットフォームを事前に体験

1.無料会員登録 / 2.APP設置 / 3.プラットフォームを事前に体験

カカオトークチャット ➥˘ をクリックして相談を開始する

➥˘ KOK-PLAY会員登録。- 招待コードなしで登録不可。次の準備招待コードを選択してください。

TOPWRZMK / ➥˘ をクリックして登録を開始する / TOPWRZMK

Manual Download

①Korean ②Chinese ③Japanese ④English

˚収入現況共有 (JP)

KOK-PLAY – [JAPANESE (JP)]

葉総額/月の収益率 – 採掘されたKOK は翌日01時 GMT + 9)に一括支給されます。

お客様センター / https://kok-cs.zendesk.com/hc/ja

➥˘ KOK-PLAY会員登録。
– 
招待コードなしで登録不可。次の準備招待コードを選択してください。

TOPWRZMK / ➥˘ をクリックして登録を開始する / TOPWRZMK

KOK (APP) Platform – ダウンロード / ➥˘ をクリックしてダウンロードする / https://apps.kok-play.xyz

コミュニティ – ➥˘ をクリックして訪問する / https://kokcoin.club/

カカオトークチャット – ➥˘ をクリックして相談を開始する

ダウンロード – ➥˘ Korean / ➥˘ Chinese / ➥˘ Japanese / ➥˘ English

%title插图%num

(EN)Experience the platform in advance

1. Free membership / 2. APP Installation / 3. Experience the platform in advance

KakaoTalk Chatting ➥˘ Click to start consultation 

 ➥˘ KOK-PLAY membership registration。
– 
You cannot sign up without an invitation code. Please select the invitation code prepared below.

TOPWRZMK / ➥˘ Click to start signing up / TOPWRZMK

Manual Download

①Korean ②Chinese ③Japanese ④English

˚Revenue Status Sharing (EN)

KOK-PLAY – [ENGLISH (EN)]

Total amount of deposit / Monthly rate of return
Mined KOK will be paid out at 1 o’clock (GMT+9) the next day.

Service center / https://kok-cs.zendesk.com/hc/en-us

➥˘ KOK-PLAY membership registration。- 
You cannot sign up without an invitation code. Please select the invitation code prepared below.

TOPWRZMK / ➥˘ Click to start signing up / TOPWRZMK

KOK (APP) Platform – Download / ➥˘ Click to download / https://apps.kok-play.xyz

Community – ➥˘ Click to visit / https://kokcoin.club/

KakaoTalk Chatting – ➥˘ Click to start consultation

Download Manual –  ➥˘ Korean / ➥˘ Chinese / ➥˘ Japanese / ➥˘ English

%title插图%num

(IN)Pengalaman terlebih dahulu di platform

1. keanggotaan gratis / 2. Instalasi APP / 3.Pengalaman terlebih dahulu di platform /

Obrolan KakaoTalk ➥˘ Klik untuk memulai konsultasi 

 ➥˘ Pendaftaran keanggotaan KOK-PLAY。
– Anda tidak dapat mendaftar tanpa kode undangan. Pilih kode undangan yang disiapkan di bawah ini.

TOPWRZMK – ➥˘ Klik untuk mulai mendaftar / TOPWRZMK

Manual Download

①Korean ②Chinese ③Japanese ④English

˚Pembagian Status Pendapatan (ID)

KOK-PLAY – [INDONESIAN (ID)]

Jumlah total deposit / Tingkat pengembalian bulanan
– KOK yang ditambang akan dibayarkan pada pukul 1 (GMT + 9) keesokan harinya.

Pusat servis – https://kok-cs.zendesk.com/hc/en-us

➥˘ Pendaftaran keanggotaan KOK-PLAY。
– Anda tidak dapat mendaftar tanpa kode undangan. Pilih kode undangan yang disiapkan di bawah ini.

TOPWRZMK – ➥˘ Klik untuk mulai mendaftar / TOPWRZMK

KOK (APP) Platform – Unduh / ➥˘ Klik untuk mengunduh / https://apps.kok-play.xyz

Masyarakat – ➥˘ Klik untuk mengunjungi / https://kokcoin.club/

Obrolan KakaoTalk – ➥˘ Klik untuk memulai konsultasi 

Download Manual – ➥˘ Korean / ➥˘ Chinese / ➥˘ Japanese / ➥˘ English

%title插图%num

(VN)Trải nghiệm nền tảng trước

1. Nhập khẩu chi phí miễn phí / 2. Cài đặt APP / 3. Trải nghiệm nền tảng trước

Trò chuyện KakaoTalk ➥˘  Nhấp để bắt đầu tư vấn 
 ➥˘ Đăng ký thành viên KOK-PLAY。
– Bạn không thể đăng ký nếu không có mã mời. Vui lòng chọn mã mời được chuẩn bị bên dưới.

TOPWRZMK / ➥˘ Nhấp để bắt đầu đăng ký / TOPWRZMK

Manual Download

①Korean ②Chinese ③Japanese ④English

˚Chia sẻ trạng thái doanh thu (VN)

KOK-PLAY – [VIETNAMESE (VN)]

Tổng số tiền gửi / Tỷ lệ hoàn vốn hàng tháng
– KOK đã khai thác sẽ được thanh toán vào lúc 1 giờ (GMT + 9) ngày hôm sau.

Trung tâm dịch vụ – https://kok-cs.zendesk.com/hc/en-us

➥˘ Đăng ký thành viên KOK-PLAY。
– Bạn không thể đăng ký nếu không có mã mời. Vui lòng chọn mã mời được chuẩn bị bên dưới.

TOPWRZMK / ➥˘ Nhấp để bắt đầu đăng ký / TOPWRZMK

KOK (APP) Platform – Tải xuống / ➥˘ Nhấp để tải xuống / https://apps.kok-play.xyz

cộng đồng – ➥˘ Nhấp để truy cập / https://kokcoin.club/

Trò chuyện KakaoTalk – ➥˘ Nhấp để bắt đầu tư vấn

Download Manual – ➥˘ Korean / ➥˘ Chinese / ➥˘ Japanese / ➥˘ English

%title插图%num

(ES)experiencia de la plataforma

1.entrada gratis / 2.instalación APP / 3.experiencia de la plataforma

Chat de KakaoTalk ➥˘ Haga clic para iniciar la consulta 
 ➥˘ Registro de membresía de KOK-PLAY。
– No puede registrarse sin un código de invitación. Seleccione el código de invitación preparado a continuación.

TOPWRZMK – ➥˘ Haga clic para comenzar a registrarse / TOPWRZMK

Manual Download

①Korean ②Chinese ③Japanese ④English

˚Reparto del estado de los ingresos (ES)

KOK-PLAY – [SPANISH (ES)]

Monto total del depósito / Tasa de rendimiento mensual
– Mined KOK se pagará a la 1 en punto (GMT + 9) del día siguiente.

Centro de servicio – https://kok-cs.zendesk.com/hc/en-us

➥˘ Registro de membresía de KOK-PLAY。
– No puede registrarse sin un código de invitación. Seleccione el código de invitación preparado a continuación.

TOPWRZMK – ➥˘ Haga clic para comenzar a registrarse / TOPWRZMK

KOK (APP) Platform – Descargar / ➥˘ Haga clic para descargar / https://apps.kok-play.xyz

Comunidad – ➥˘ Haga clic para visitar / https://kokcoin.club/

Chat de KakaoTalk – ➥˘ Haga clic para iniciar la consulta

Download Manual – ➥˘ Korean / ➥˘ Chinese / ➥˘ Japanese / ➥˘ English

%title插图%num

(RU)Данный эксперимент

1.Публичная подписка на него / 2.APP установлен / 3.Данный эксперимент

KakaoTalk в чате ➥˘ Нажмите, чтобы начать консультацию 

 ➥˘ Регистрация членства в KOK-PLAY。

– Вы не можете зарегистрироваться без пригласительного кода. Пожалуйста, выберите код приглашения, подготовленный ниже.

TOPWRZMK – ➥˘ Нажмите, чтобы начать регистрацию / TOPWRZMK

Manual Download

①Korean ②Chinese ③Japanese ④English

˚Распределение статуса дохода (RU)

KOK-PLAY – [RUSSIAN (RU)]

Общая сумма депозита / Ежемесячная доходность
– Майнинг KOK будет выплачен в 1 час (GMT + 9) следующего дня.

Сервисный центр – https://kok-cs.zendesk.com/hc/en-us

➥˘ Регистрация членства в KOK-PLAY。
– Вы не можете зарегистрироваться без пригласительного кода. Пожалуйста, выберите код приглашения, подготовленный ниже.

TOPWRZMK – ➥˘ Нажмите, чтобы начать регистрацию / TOPWRZMK

KOK (APP) Platform – Скачать / ➥˘ Нажмите, чтобы загрузить / https://apps.kok-play.xyz

Сообщество – ➥˘ Нажмите, чтобы посетить / https://kokcoin.club/

KakaoTalk в чате – ➥˘ Нажмите, чтобы начать консультацию

 Download Manual – ➥˘ Korean / ➥˘ Chinese / ➥˘ Japanese / ➥˘ English

 

%title插图%num